+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

LIFTAI

LIFTAI

Periodiniai patikrinimai:

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 2001 09 26 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr. 125 (Žin, 2001, Nr. 85-2979; Nr. 111-4050) buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų kategorijų liftus ir jų įrangą.

15

Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.06.002 kuriuo liudija, kad VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ atitinka LST EN ISO/EC 17020:2012 standarto reikalavimus ir yra akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti liftus ir jų įrangą.

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ liftų priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis liftų techniniais dokumentais atlieka visų kategorijų liftų techninės būklės tikrinimą ir teikia išvadas liftų savininkams dėl liftų tinkamumo naudoti.

Liftų atitikties įvertinimas:

16

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 2016 03 21 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr. A1-144 (TAR, 2016-03-22, Nr. 5505) buvo paskirta atlikti liftų atitikties įvertinimą pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, kuriuo įgyvendinta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo. Šiuo Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu taip pat buvo patvirtinta VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ kompetencija atlikti elektrinių ir hidraulinių liftų baigiamąjį patikrinimą (techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ V priedas) ir vieneto patikra pagrįstą liftų atitikties tikrinimą (techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ VIII priedas.) VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“, kaip paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai, yra suteiktas Europos Komisijos generalinio direktorato priskirtas identifikacinis numeris – 1618.

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ liftų atitikties įvertinimas atliekamas vadovaujantis liftų atitikties įvertinimo bendrosiomis taisyklėmis Liftų atitikties įvertinimo bendrosios taisyklės. Atlikus lifto atitikties įvertinimą ir nesant trūkumų atitikčiai yra išduodamas atitikties sertifikatas Lifto baigiamojo patikrinimo sertifikato pavyzdys